Home

Konsoliderad version

Konsoliderad version är en version av föreskrifterna där alla ändringar har förts in. En konsoliderad version visar föreskrifterna i deras senast gällande lydelse. Vid eventuell oklarhet vad gäller innehållet är det dock de ursprungliga föreskrifterna och ändringsföreskrifterna som har företräd Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. OJ C 202, 7.6.2016, p. 1-388 (EN) In force. ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/o En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts i grundförfattningen. Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2020-11-17 Observera att endast den tryckta utgåvan gäller vid. All consolidated versions: 01/07/2020; 01/01/2018; 05/06/2017; 05/01/2015; 11/03/2011; Subsequent related instruments: Amendment proposed by 52013PC0348; Amendment proposed by 52015PC0135; Amendment proposed by 52016PC0025; Amendment proposed by 52016PC0452; Amendment proposed by 52017PC0335; Amendment proposed by 52020PC0049 Repeal; Amendment proposed by 52020PC019 Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad version) - Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version) - Protokoll - Bilagor - Förklaringar som fogas till slutakten från den regeringskonferens som antagit Lissabonfördraget undertecknat den 13 december 2007 - Jämförelsetabelle

Konsoliderad version konsoliderad versio

 1. Lissabonfördraget : konsoliderad version av EU:s fördrag | | ISBN: 9789185695669 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon
 2. Konsoliderad version. Konsoliderad version tas ibland fram för att underlätta för användaren av reglerna när enbart en ändringsförfattning ges ut utan omtryck. I den konsoliderade versionen finns alla gällande bestämmelser från grundförfattning till senaste ändringsförfattning samlade. Den konsoliderade versionen sammanställs enbart i informationssyfte. Därför måste man alltid kontrollera texten mot den tryckta versionen. I den tryckta versionen finns uppgift om.
 3. Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - TREDJE DELEN: UNIONENS POLITIK OCH INRE ÅTGÄRDER - AVDELNING VII: GEMENSAMMA REGLER OM KONKURRENS, BESKATTNING OCH TILLNÄRMNING AV LAGSTIFTNING - Kapitel 1: Konkurrensregler - Avsnitt 2: Statligt stöd - Artikel 107 (f.d. artikel 87 FEG
 4. Consolidated text: Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on environmental quality standards in the field of water policy, amending and subsequently repealing Council Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and amending Directive 2000/60/EC of the European Parliament.
 5. Dihydrocodeine is a semi-synthetic morphinan opioid analgesic prescribed for pain, or as an antitussive (either alone or compounded with paracetamol or aspirin). It was developed in Germany in 1908 and first marketed in 1911. Dihydrocodeine is also known as Drocode, Paracodeine and Parzone
 6. istrative assistance are also included

EUR-Lex - 12016E/TXT - EN - EUR-Le

 1. e (also known as alpha-methylphenethyla
 2. ↑ Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika, konsoliderad version t.o.m. LVFS 2010:1 ↑ Verordnung des EDI über die Verzeichnisse der Betäubungsmittel, psychotropen Stoffe, Vorläuferstoffe und Hilfschemikalien (in German)
 3. Ladda ned som PDF. Den nya konsoliderade versionen är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2017:5, BBR 25. Boverkets byggregler, BBR 25 - konsoliderad version ges ut av Svensk Byggtjänst Den nya konsoliderade versionen är en sammanställning av al
 4. I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (MiFID II); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans Produktstyrningskraven i MiFID II) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat.

Working document - Consolidated version of the Withdrawal Agreement following revision of the Protocol on Ireland/Northern Ireland and technical adaptations to Articles 184 and 185, as agreed at negotiators' level and endorsed by the European Council. First published on. 17 October 2019 Konsoliderad version (fulltext) Konsoliderad version (fulltext) 5 (146) med omkringliggande bostäder och den tillbyggda delen ges en teknisk försörjning som inte är sammankopplad med den befintliga byggnaden. Om tillbyggnaden endast medför en mindre komplettering av den befintliga byggnaden finns det ofta skäl att anpassa kraven. Till exempel är det inte skäligt att kräva att ett. EASA publishes guidance on AloSP, Safety Performance Management and Safety Assurance. Publication type. Safety Promotion. 21 May 2021. General Publication Konsoliderad version (fulltext) 1 (154) 1 Introduction 1:1 General This Statute contains the mandatory provisions and general recommendations pursuant to the following Act and Ordinance (main statutes): - Planning and Building Act (2010:900), PBA, - Planning and Building Ordinance (2011:338), PBO, General recommendatio

Lissabonfördraget - konsoliderad version av EU:s fördrag Bergström, Carl Fredrik Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law consolidated ( not comparable ) ( finance) Including financial data of the parent and all subsidiary companies í 'hqqd wh[w lu hqgdvw dyvhgg vrp hww grnxphqwdwlrqvkmlosphgho rfk kdu lqjhq ulwwvolj yhundq (8 lqvwlwxwlrqhuqd wdu lqjhw dqvydu i|u lqqhknoohw 'h jlowljd yhuvlrqhuqd dy ghq wlooiloolj Konsoliderad version av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen 9 De medel som behövs för att genomföra programmen ska varje år tas upp i gemenskapens forsk­ nings- och investeringsbudget. Kommissionen ska säkerställa att programmen genomförs och varje år lägga fram en rapport för rådet om detta. Kommissionen ska hålla Ekonomiska och sociala kommittén.

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Amsterdam version) Tredje delen: Gemenskapens politik#Avdelning VI: Gemensamma regler om konkurrens, beskattning och tillnärmning av lagstiftning#Kapitel 3: Tillnärmning av lagstiftning#Artikel 95#Artikel 100a - EG-fördraget (konsoliderad Maastricht version [1] Konsoliderad version av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EGT C 325, 24.12.2002, s. EurLex-2 c ) sitouduttava toimittamaan komissiolle jokaisen viikon keskiviikkona aitoustodistuksissa olevien tietojen arvioimiseksi tarvittavat tiedot

Boverkets byggregler, BBR 25 – konsoliderad version ges ut

Schengen Border Code (EU 2016/399) consolidated version of 11.06.2019 in English. Viseringskodex (EU 2019/1155) (in Swedish) Visa Code (EU 2019/1155) in English. Please refer to the Swedish compilation of Laws and links for the ordinances regarding the temporary entry ban (in Swedish) En konsoliderad version av TIR-konventionen offentliggjordes som bilaga till rådets beslut 2009/477/EG av den 28 maj 2009[3] och enligt den ska kommissionen offentliggöra framtida ändringar av konventionen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning samt ange när de träder i kraft Latest news and developments. Press release | 10 June 2021. State aid: Commission confirms that Spain needs to recover incompatible aid from certain digital terrestrial operators. Press release | 8 June 2021. Commission approves €800 million Italian scheme to support companies in context of coronavirus outbreak, as well as development and.

EUR-Lex - 32011L0016 - EN - EUR-Le

KONSOLIDERAD VERSION. RÄTTEGÅNGSREGLER FÖR TRIBUNALEN. av den 4 mars 2015 (EUT L 105, 2015, s. 1) ändrad: (1) den 13 juli 2016 (EUT, L 217, 2016, s. 71) (2) den 13 juli 2016 (EUT, L 217, 2016, s. 72) (3) den 13 juli 2016 (EUT, L 217, 2016, S. 73) (4) den 31 juli 2018 (EUT, L 240, 2018, S. 67) (5) den 11 juli 2018 (EUT, L 240, 2018, S. 68) 2 . INNEHÅLLSFÖRTECKNING . INLEDANDE. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts i grundförfattningen. Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 . Finansinspektionens föreskrif ter om ersättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag . Konsoliderad elektronisk utgåva . Senast uppdaterad. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts i grundförfattningen. Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen; Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2014-06-26.

Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2020-06-17 Observera att endast den tryckta utgåvan gäller vid rättstillämpning Beslutade: 2019-11-28 Ikraftträdande: 2019-12-15 Ändring: FFFS 2020:8 Ikraftträdande: 2020-07-01 _____ 1 kap. Tillämpningsområde och definitioner 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (1967:531) om tryggande av. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts i grundförfattningen. Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Finansinspektionens föreskrifter om positionslimiter Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2017-06-26 Observera att endast den tryckta utgåvan gäller vid. Konsoliderad version Lydelse per den 31 mars 2021 ELSÄK-FS 2008:1 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda Ändringar genom ELSÄK-FS 2010:1, ELSÄK-FS 2015:3 och ELSÄK-FS 2021:1 införda. Observera att detta är en konsoliderad version och att det är den tryckta utgåvan som gäller vid rättstillämpning. 1 kap. Konsoliderad version. Några av TLV:s föreskrifter finns i konsoliderade versioner. I dessa versioner finns de ändringar som gjorts och förts in i respektive föreskrift. Ändringarna anges inom parentes efter varje ändrad paragraf. Den konsoliderade versionen har tagits fram i informationssyfte och finns inte i tryckt version Konsoliderad. Ibland gör vi en konsoliderad version där vi för in ändringarna i grundföreskriften. Den konsoliderade versionen finns enbart som pdf och kan inte användas i rättssammanhang men den ger en komplett bild av grundföreskriften med ändringar. Omtryck. I vissa fall gör vi ett omtryck där vi för in alla ändringar i grundföreskriften. Omtrycket blir då en ny version av.

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det tredje skälet är att den nya ledningen i Nordkorea behöver konsolidera sin maktposition.; Henrik ville nu konsolidera riket och en manlig arvinge tycktes nödvändig.; Men jag vet att kinesiska staten har mycket långtgående ambitioner när det gäller att konsolidera den inhemska bilindustrin Konsoliderad grundförfattning (en typ av Rättsinformationsdokument) En konsolidering av en grundförfattning i någon författningssamling, i lydelse med införda ändringar, fram till en viss tidpunkt. Sammanställningen kan utgå från en tidigare konsoliderad version eller från grundförfattningen. URI Guidelines to the international consolidated banking statistics . Monetary and Economic Department . Public version . Update February 201 Konsoliderad version med ändringar införda till och med IAFFS 2021:1. Grundföreskrifterna trädde ikraft den 17 december 2018 och beslutades den 16 november 2018. Kap. 1 De allmänna villkoren för rätt till ersättning vid arbetslöshet Statlig lönegaranti vid konkurs. 1 § En sökande som har blivit arbetslös på grund av arbetsgivarens konkurs, och som ansöker om ersättning innan.

Konsoliderad version (fulltext) 2 (26) Konsoliderad version (fulltext) 4. hänvisning till beslutsprotokollet, 5. vilket datum detaljplanen är påbörjad, och 6. vilket datum detaljplanen fick laga kraft. Vid ändring av en detaljplan som inte upprättats enligt denna föreskrift gäller inte denna bestämmelse. 4 Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) före-skrifter och allmänna råd (STAFS 2015:8) om ackreditering Ändring införd: t.o.m. STAFS 2018:15 _____ Inledning Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter tillämpas på organ som beviljats eller ansöker om ackreditering hos Swedac. Kompletterande. Konsoliderad version med ändringar införda t.o.m. SSMFS 2019:7. Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver1 följande med stöd av 3 kap. 12 §, 4 kap. 9 §, 5 kap. 30 §, 6 kap. 2 och 8 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 15 § och 9 kap. 3 § strålskyddsförordningen (2018:506) och 20 a och 21 §§ förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet. 1 kap. Tillämpningsområde och definitioner 1. Konsolidering. 1. åtgärder för att stärka det egna kapitalet i företaget. 2. metod för koncernredovisning. Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg. Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) före-skrifter (STAFS 2011:33) om ackreditering av laboratorier Rubriken har denna lydelse genom (STAFS 2018:3) Ändring införd: t.o.m. STAFS 2018:3 _____ Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter tillämpas på laboratorier som är eller ansöker om att bli ackredi-terade av Swedac. Föreskrifterna är.

EUR-Lex - 12012E/TXT - EN - EUR-Le

Konsoliderad version av . Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor . Rubriken har denna lydelse genom (STAFS 2008:11) Ändring införd: t.o.m. STAFS 2008:11 -------------------- Föreskrifternas ändamål . 1 § Dessa föreskrifter meddelas för att uppfylla Sveriges. BBR 29 - en konsoliderad version med alla bestämmelser. Licens: Creative Commons erkännande Med en Creative Commons-licens, behåller du din upphovsrätt men tillåter andra människor att kopiera och distribuera ditt verk under förutsättning att de erkänner dig som upphovsman 5(78) Inledning Bokföringsnämnden (BFN) har i denna vägledning samlat de redovisningsregler som gäller för enskilda näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. bokföringslage Konsoliderad version. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan PDF 519 kB. Grundform. TSFS 2020:88 I kraft 2021-01-01. PDF 1089 kB. Rättelser. TSFS 2020:88. PDF 115 kB. Rättelsen avser 11 § första stycket 3. Om sidan Senast ändrad Senast uppdaterad: 2020-01-21, kl 15:41. Jobba hos oss.

KONSOLIDERAD VERSION . AV . STADGAN FÖR EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL . Detta är den konsoliderade versionen av protokoll (nr 3) om stadgan för Europeiska unionens domstol, som är bilagt fördragen, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 741/2012 av den 11 augusti 2012 (EUT L 228 av den 23 augusti 2012, s. 1),artikel 9 i akt om villkoren för. XML file described in this document can be used as a data carrier together with several integration methods. In case of integrity errors, such as missing XML tags, the file will be ignored. If there are errors in the variable data, such as missing information and/or invalid values, the order will be marked as invalid in Unifaun Online Konsoliderad version Lydelse per den 31 mars 2021 1 ELSÄK-FS 2017:4 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör Ändringar genom ELSÄK-FS 2021:6 införda. Observera att detta är en konsoliderad version och att det är den tryckta utgåvan som gäller vid rättstillämpning. 1 kap. Allmänna bestämmelser Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter innehåller. La Quadrature du Ne

Lissabonfördraget : konsoliderad version av EU:s fördrag

Konsoliderad version (fulltext) 4 (83) Konsoliderad version (fulltext) Exempel på lämpligt utformade tillgänglighetsanpassade manöverorgan i hisskorg och vid stannplan samt utrustning i hisskorgen finns i SS-EN 81-70 (1), avsnitt 5.3.2 och 5.4. Se även de ytterligare krav i Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd, avsnitt 3:144 som gäller hissar i publika. Konsoliderad version. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare PDF 1265 kB. Grundform. TSFS 2016:22 I kraft 2016-07-01. PDF 2327 kB. Ändringar. TSFS 2016:54. I kraft 2016-07-15. PDF 550 kB. Ändr. bilaga 1. TSFS 2017:10. I kraft 2017-04-01. PDF 2126 kB. Upph. bilaga 1-5; ändr. 1 kap. 6 och. Senaste konsoliderad version av rättsakterna om fördelning av monetära inkomster. Europeiska centralbankens beslut EU/2016/2248 av den 3 november 2016 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2016/36 Konsoliderad version med ändringar införda t.o.m. SSMFS 2018:27. Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Ulf Yngvesson 1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om laser, starka laserpekare och intensivt pulserat ljus Konsoliderad version med ändringar införda t.o.m. SSMFS 2018:27. Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver följande med stöd av 4 kap.

This is the consolidated version of the Schengen Convention of 1990 as in force as of 19 July 2013. For more info see Schengen Agreement and Schengen Area.. The sources and changes to the text are those indicated by the European Union Publications Office Konsoliderad version Lydelse per den 31 mars 2021. ELSÄK-FS 2008:2 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar Ändringar genom ELSÄK-FS 2010:2 och ELSÄK-FS 2021:2 införda. Observera att detta endast är en konsoliderad version och att det är den tryckta utgåvan som gäller vid rättstillämpning. 1 § Dessa. Tramadol er et smertestillende lægemiddel af opioid typen og anvendes til behandling af moderate til stærke smerter.Stoffet binder ligesom de andre opioider til µ-opioid receptoren, omend i svagere grad end de stærke opioider som morfin m.fl. Tramadol øger desuden frigivelsen af serotonin og hæmmer genoptagelsen af noradrenalin.Tramadol blev først markedsført som Tramal i 1977 af. The electronic version of factums or any other material filed in a Divisional Court appeal or judicial review application must be formatted and contained in one file and be virtually identical to the official printed version that is also filed with the Court. For example, a single file for a factum should contain the front and back pages, the index, the text and the schedules. Do not submit. KONSOLIDERAD VERSION SV 2016. KONSOLIDERAD VERSION AV FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN (2016/C 203/01) 7.6.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 203/1 . Till läsaren Denna utgåva innehåller den konsoliderade versionen av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen och dess protokoll och bilagor, med de ändringar som har gjorts.

Om grundförfattning, ändringsförfattning, omtryck

EUR-Lex - 12008E107 - EN - EUR-Le

Konsoliderad version. Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last PDF 312 kB. Grundform. TSFS 2010:142 I kraft 2010-10-01. PDF 183 kB. Ändringar. TSFS 2012:108. I kraft 2012-11-01. PDF 43 kB. Ändr. bilaga 1. Om sidan Senast ändrad Senast. Psilocybe semilanceata, commonly known as the liberty cap, is a species of fungus which produces the psychoactive compounds psilocybin and baeocystin.It is both one of the most widely distributed psilocybin mushrooms in nature, and one of the most potent.The mushrooms have a distinctive conical to bell-shaped cap, up to 2.5 cm (1.0 in) in diameter, with a small nipple-like protrusion on the top Konsoliderad version. (ndringar t m NFS 2009:11 införda) Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 NFS 2006:9 Utkom från trycket den 6 november 2006 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport; beslutade den 17 maj 2006. Ändringar införda enligt föreskrifterna NFS 2006:12, NFS 2008:4, NFS 2009:2, NFS 2009:11 Med stöd av 26 kap. 20€§ miljöbalken, 31€§ och 47€a.

EUR-Lex - 02008L0105-20130913 - EN - EUR-Le

The Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act of 1985 (COBRA) is a law passed by the U.S. Congress on a reconciliation basis and signed by President Ronald Reagan that, among other things, mandates an insurance program which gives some employees the ability to continue health insurance coverage after leaving employment. COBRA includes amendments to the Employee Retirement Income Security. Konsoliderad version av yrkanden och villkor Yrkanden Sökandena yrkar att länsstyrelsen meddelar tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken till uppförande och drift av en vindkraftspark inom det vindkraftområde som framgår av karta i Bilaga 2, vilket delvis överlappar Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten, på det sätt och med de skyddsåtgärder som framgår av ansökan. Current versions of the Request Forms, Case Timetable and Trial Requirements Memorandum may be obtained from the Commercial List Office. Part XXV: Frequently Cited Cases in Commercial Proceedings. An Authorities Book for Commercial List matters containing cases frequently relied on, has been developed and approved for use in matters assigned to the Toronto Commercial List. There will be. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2006:1014 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre bestämmelser gäller i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande av domar och beslut som har meddelats före ikraftträdandet

Dihydrocodeine - PsychonautWik

 1. Browsing Medicinska biblioteken RH shelves, Shelving location: Huvudkatalog, Collection: Bibl HSH Close shelf browser (Hides shelf browser
 2. Jag försvinner i mörkret / Michelle McNamara ; med inledning av Gillian Flynn ; översättning av Bengt Ohlsson. By: McNamara, Michelle Material type: Text Stockholm : Bonnier, 2019 Description: 300 sidor, 16 onumrerade planschsidor illustrationer, karta ISBN: 9789100178338 Other title: Jag försvinner i mörkret den sanna historien om en ensam kvinnas jakt på the Golden State Killer [Cover.
 3. Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter om måttenheter; Ändring införd: t.o.m. STAFS 2015:5 ---------------- 1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på mätdon som används vid mätning och vid angivande av mått. Föreskrifterna meddelas till uppfyllande av de.
 4. Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackredite-ring av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd: t.o.m. STAFS 2018:13 _____ Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter tillämpas på organ som är eller ansöker om att bli ackrediterade av Swedac för certifiering av ledningssystem.
 5. ELSÄK-FS 2017:4 - konsoliderad version (pdf, 0,4 MB) Gällande från: 2021-03-31 Ursprungs- och ändringsföreskrifter. Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången
 6. Konsoliderad version är en version av föreskrifterna där alla ändringar har förts in. En konsoliderad version visar föreskrifterna i deras senast gällande lydelse. Vid eventuell oklarhet vad gäller innehållet är det dock de ursprungliga föreskrifterna och ändringsföreskrifterna som har företräde

Konsoliderad version. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning PDF 6313 kB. Grundform. TSFS 2017:54 I kraft 2017-05-26. PDF 6162 kB. Ändringar. TSFS 2018:46. I kraft 2018-05-20. PDF 697 kB. Upph. 8 kap. 7 och 8 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 8 och 23 §§, 3 kap. 6, 9 och 10 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1-6 §§ samt bilaga 1 och 3; ny 2 kap. 8 a. konsoliderad version: BFNAR 2002:1: Värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m: konsoliderad version: BFNAR 1999:1* Fusion av helägt aktiebolag* konsoliderad version: Innehållet på denna sida uppdaterades 2021-02-17 Kontaktinformation. Box 7849, 103 99 Stockholm. Besöksadress: Brunnsgatan 3. Konsoliderad version. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar PDF 223 kB. Grundform. TSFS 2009:19 I kraft 2009-04-29. PDF 41 kB. Ändringar. TSFS 2009:90. I kraft 2009-12-01.. Konsoliderad version: FoHMFS 2014:10 (PDF, 797 kB) Öppna publikationen. Föreskrifter om alkoholhaltiga preparat (PDF 170 kB) Beställ. Denna publikation finns ej för beställning. Författare: Folkhälsomyndigheten; Utgivningsdatum: 2014-01-02; Antal sidor: 8; Om myndigheten Frågor om covid-19: svarstjanst@folkhalsomyndigheten.se . info@folkhalsomyndigheten.se Växel: 010-205 20 00. Fler.

EUR-Lex - 52018PC0438 - EN - EUR-Le

Det finns en version av direktivet med rättelserna införda, en så kallad konsoliderad version. Denna version har dock ingen rättslig verkan utan syftar endast till att underlätta läsning av dokumentet. Konsoliderad version av IED på svenska; Konsoliderad version av IED på engelska; Miljöbalken (1998:808) Industriutsläppsförordningen. 2(15) Lagregler 1 kap. 3 § årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL I denna lag betyder --- 3. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normal

Konsoliderad version av NFS 2002:26 2 (10) 2. Flerbränsleanläggning: förbränningsanläggning som använder två eller flera typer av bränsle samtidigt eller växelvis. 3. Befintlig förbränningsanläggning: förbränningsanläggning för vilken sökts tillstånd före den 27 november 2002 och som tagits i drift senast den 27 november 2003 De största förändringarna: Ändringar, ny numrering och sammanslagning av de tidigare EU-och EEG-fördragen till en konsoliderad version. Öppnare beslutsprocess (ökad användning av det ordinarie lagstiftningsförfarandet). Läs Amsterdamfördraget. Maastrichtfördraget - fördraget om Europeiska unionen . Undertecknades: 7 februari 1992 Trädde i kraft: 1 november 1993. Syfte: Att.

Ec Nr 852 2004 - l 139 vom 30

Amphetamine - PsychonautWik

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021

Hydromorphone - PsychonautWik

BBR 29 konsoliderad den nya, konsoliderade versionen, av

Version av — not: exempelmeningarna kommer i huvudsak från

MOBA Network M.O.B.A. Network AB (publ) genomför riktade ..

Konsoliderad version Beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande 1 Dagsbotens storlek i normalfall 1.1 Dagsboten bestäms utifrån den misstänktes beräknade årsinkomst vid tidpunkten när dagsboten ska bestämmas. Med årsinkomst avses inkomst före skatt med avdrag för kostnader för inkomstens förvärvande. I årsinkomsten räknas också in mer kontinuerligt utgående. av fÖrdraget om europeiska unionen och fÖrdraget om europeiska unionens funktionssÄtt ***** europeiska unionens stadga om de grundlÄggande rÄttighetern

(senast konsoliderad 2018-07-05) Ändringsdirektiv och rättelser. Ändringsdirektiv (EU) 2018/851 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall Länk till annan webbplats. Ändringsdirektivet inför bland annat kraven att se till att leverantörer av varor från 5 januari 2021 ska anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i sina varor till Echas SCIP-databas. Ändringen finns också med i. I Romfördragen fanns en uttrycklig bestämmelse om att ledamöterna skulle utses genom direkta val (vilket genomfördes 1979). Undertecknades: den 25 mars 1957 i Rom i Italien. Trädde i kraft: den 1 januari 1958. Huvudinformationssida. Officiell text. Konsoliderad version 1992: Ändrat genom Maastrichtfördraget Konsoliderad version: HSLF-FS 2021:14 (PDF, 178 kB) Öppna publikationen. Föreskrifter om kriterier för intyg om covid-19-infektion (PDF 140 kB) Beställ. Denna publikation finns ej för beställning. Författare: Folkhälsomyndigheten; Utgivningsdatum: 2021-02-06; Antal sidor: 2; Om myndigheten Frågor om covid-19: svarstjanst@folkhalsomyndigheten.se. info@folkhalsomyndigheten.se Växel. Boverkets byggregler, BBR 25 - konsoliderad version. 25 januari, 2018. Den nya konsoliderade versionen är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2017:5, BBR 25, som trädde i kraft den 1 juli 2017. Utgåvan BBR 25 innehåller förutom den konsoliderade. OneDrive för företag skapar i stället en ny version av filen och lägger till enhetsnamnet i filnamnet. Till exempel: När du ser detta är det upp till dig att bestämma hur du ska behandla dessa filversioner. Du kan överväga någon av följande åtgärder: Jämför om möjligt filversionerna genom att öppna dem i ett program, sammanfoga ändringar i en, konsoliderad version och sedan.

Working document - Consolidated version of the Withdrawal

 1. Konsoliderad version Beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande 1 Dagsbotens storlek i normalfall 1.1 Dagsboten bestäms utifrån den misstänktes beräknade årsinkomst vid tid-punkten när dagsboten ska bestämmas. Med årsinkomst avses inkomst före skatt med avdrag för kostnader för inkomstens förvärvande. I årsinkomsten räknas också in mer kontinuerligt utgående.
 2. Konsoliderad version Riksåklagarens riktlinjer för handläggning av ungdomsärenden I dessa riktlinjer lyfts fram ett antal frågor av väsentlig betydelse för en enhetlig tillämpning av lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöver-trädare (LUL). Lagen innehåller särskilda bestämmelser för mål och ärenden där den misstänkte inte har fyllt 21 år. Riktlinjerna.
 3. Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2017:262; Omfattning utgår. Förordning (2017:508) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2017:508 ; Övergångsbestämmelse. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017. Äldre bestämmelser.
 4. Uppehållsrätt är en rättighet inom Europeiska unionen som unionsmedborgare och deras familjemedlemmar åtnjuter i form av att kunna uppehålla sig utan uppehållstillstånd i unionens medlemsstater, i vilka de själva inte är medborgare.Tillsammans med rätten till in- och utresa mellan medlemsstaterna utgör uppehållsrätten en viktig del av rörlighetsdirektivets bestämmelser om den.

Livsföring i övrigt enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Om den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem. tillgodosedda på annat sätt, kan den enskilde få ekonomiskt bistånd. för sin livsföring i övrigt som kan avse bl.a. kostnader för Konsoliderad version: HSLF-FS 2020:37 (PDF, 200 kB) Öppna publikationen. Ändring i föreskrifter och allmänna råd (HSLF 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (PDF 169 kB) Beställ. Denna publikation finns ej för beställning. Författare: Folkhälsomyndigheten; Utgivningsdatum: 2021-03-01; Antal sidor: 2; Om myndigheten Frågor om covid-19: svarstjanst.

Konsoliderad version: HSLF-FS 2020:37 (PDF, 200 kB) Öppna publikationen. Ändring i föreskrifter och allmänna råd (HSLF 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (PDF 164 kB) Beställ. Denna publikation finns ej för beställning. Författare: Folkhälsomyndigheten; Utgivningsdatum: 2021-05-18; Antal sidor: 2; Om myndigheten Frågor om covid-19: svarstjanst. Författningen med senaste ändringarna införda. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (konsoliderad version) Vi strävar alltid efter att all publicering av EU-rättsakter ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att information som är inaktuell ligger kvar

Konsoliderad version: HSLF-FS 2020:37 (PDF, 200 kB) Öppna publikationen. Ändring i föreskrifter och allmänna råd (HSLF 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (PDF 162 kB) Beställ. Denna publikation finns ej för beställning. Författare: Folkhälsomyndigheten; Utgivningsdatum: 2021-05-26; Antal sidor: 2; Om myndigheten Frågor om covid-19: svarstjanst.

Alfametyltiofentanyl – WikipediaGruvor - Naturvårdsverket
 • Tv Gids gva.
 • Netflix subscribers.
 • Best life simulation games PC.
 • Ethereum candle Chart.
 • Verbraucherschutz Gesetze Versicherung.
 • Apolloduck Germany.
 • Weißgold Stempel.
 • Just for traders community.
 • Lucky Fish Pompano menu.
 • Cypherpunk HOLDINGS Wiki.
 • Sportpferde Verkaufspferde.
 • Stock trading platforms.
 • Ungefähr Zeichen.
 • Csgo server 128 tick config.
 • Rum Hemma redaktion.
 • Fonds Kickback Rückerstattung.
 • Noah Holdings stock.
 • ECDH algorithm ppt.
 • BTC signals.
 • 3060 vs 3060 Ti.
 • Canadian Solar stock.
 • Region Västmanland bidrag.
 • Idrlabs Enneagram.
 • Mohammed Wasfi Salih.
 • Royal Ace $500 no deposit bonus codes 2020.
 • Portfolio Performance Kauf.
 • Lieferando Rechnung.
 • Concardis Optipay.
 • Heath bar calories.
 • QS24 Livestream.
 • Safari Verlauf nicht anzeigen.
 • Online Casino Bonus Auszahlung.
 • Momentum strategy performance.
 • Abra stock price.
 • BMW Bluetooth aktivieren.
 • Caesar code Python.
 • Facebook Q1 2021.
 • AWS mining profitability.
 • Future price calculation.
 • Shakepay shake rewards.
 • Wedge Tailed Eagle 2021 Gold.